ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މިދިޔަ އަހަރު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ނިންމި ރޭޓް 101.8 އިންސައްތައިގައި

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވާލައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން: ޑީޖޭއޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރަޖިސްޓްރާއަކު ހޯދަނީ

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ފަސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް، އަދުރޭ ހުތުރު ބަހެއް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ފުލަހަށް ހުށަހަޅައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ވަކި ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވަކިކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

އިތުރު ފަސް މެޖިސްޓުރޭޓެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

1

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރު ސަސްޕެންޑު ކުރި މައްސަލަ؛ ޑީޖޭއޭ އަށް އެކަން އެގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

6 ...