ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް ބާ ކައުންސިލުން އަދާކުރާތަނެއް ނުފެނޭ: ސިރާޖު

ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ހޯދަން އިންޑިއާގެ ބަންޑާރަ ނައިބާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރެކޯޑު ވަގުތުން ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން: ޑީޖޭއޭ

ޖޭއެސްސީ އުފެދިފައިވާ ގޮތް ބަދަލުނުކޮށް ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ: ޝިޔާމް

ދުނިޔޭގެ ވަރީގެ ރެކޯޑު އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި، 2018ގައި 3166 އަދި 2019 ގައި 5117 ވަރި

21

ޑީޖޭއޭ އިން 54 ކޯޓަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހަ މަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ކޯޓުތަކަށް އަންގައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ހުކުމް އަވަސް ކުރުމަށް ކޯޓުތަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

މިހާރުގެ ފަނޑިޔާރުގެޔަކީ ހުޅުވާލެވިގެން، ރައްޔިތުންނާ ކައިރިން މަަސައްކަތް ކުރާ ފަނޑިޔާރުގެއެއް: މަސްތޫރު

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ލަސްވުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރޭވުމަށް އަންގަނީ

5 ...