ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބާއްވައިފި

ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުން އޮންނާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހީމް އަލީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މިހާލަތުގައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ޕީޖީއަށް އިތުރުބާރުތަކެއް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ފެނިއްޖެކަމަށް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހެކި ބަސް ނެގޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

މެއިލް ކޮށްގެން ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ އިންތިޒާމު ޑީޖޭއޭއިން ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް 19 : ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅަނީ

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުމާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުން ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ޗާޓަޑް އިންސްޓިޓުއުޓް އޮފް އާބިޓްރޭޓަސްގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް

ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމުގެ ބިލުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅާނަން: ރައީސް

1

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާގެ މަގާމަށް އުސްތާޒް ފައިސަލް އާދަމް ހަމަޖައްސަވައިފި

4 ...