ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ ހިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ނިއުނޯމަލްގައި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އާއްމުކޮށްފި

ހޮޅުދޫ ކޯޓަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކު އައްޔަންކޮށްފި

ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ "ބަނޑޭރި ޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކުރަން ފެށުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ރާއްޖެ ހޯދި ކުރިއެރުމެއް: މިނިސްޓްރީ

ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޖަލު ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ހާއްސަ ހާލަތުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބާއްވައިފި

ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުން އޮންނާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހީމް އަލީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މިހާލަތުގައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ޕީޖީއަށް އިތުރުބާރުތަކެއް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

4 ...