ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި ސީއެންއެމުން ޝާއިއުކުރި ލިޔުމެއްގެ މައްސަލަ ޑީޖޭއޭއިން ޕޮލިހަށާއި ޕީޖީއަށް ހުށަހަޅައިފި

5

ވަން ފޮޓޯ: ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަގުޗާޓް އިފްތިތާހުކުރުން

ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަގުޗާޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ޑރ. އިޔާޒުގެ ސުވާލެއް ޖުޑިޝަރީއަށް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ހައްޔަރުގައި ބެހެއްޓުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ބެލުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ

ބާރަ ވައުދުގެ ތެރެއިން އެގާރަ ވައުދު ފުއްދިއްޖެ: އޭޖީ

ޝަރުއީ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ ވަފުދެއް ތުރުކީގައި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި ކުޑަކުދީންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި

ޖުޑީޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސް ކޮންފަރެންސް: ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ހިޔާލުތަކެއް މިއަދު ހުށަހެޅި

ފަނޑިޔާރުގެއަކީ ބިނާކުރުވަނިވި ފާޑުކިއުމަށް ތަރުހީބުދޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ: ރައީސް ސޯލިހު

ޝަރީއަތްތައް ހުޅުވާލައިގެން ގެންދިއުމަކީ ފަނޑިޔާރުގޭގެ އިހުތިޔާރަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ސޯލިހު

އިންސާފަކީ ވަކި މީހަކަށްލިބޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެގެން ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމް ވެގެން ނުދާނެ: ނައިބު ރައީސް

... 11