One Photos - d58rsGaC92mnSLXZXYOR8PcTV.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - wdTnESq88QwigtS6BmJWTKUPS.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި ގިތެޔޮ މިރުސް 150ރ ، 550ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - znhV2WC7Zzdic0lXWOUaPUpaz.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޓޮމާޓޯ 45ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - afsUltGRyoHtmSE3ZpLR6A46T.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެޕްސިކަމް 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - iXF4sTOHdznViDIhRMaBHk8MG.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބީންސް 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - h2eoum4J6kHJO3PETB5Xxt407.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެރެޓް 20ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - TiW5dXTCwgMlPR4toDEUCMd6Q.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ފާގަ 55ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - gL6j2QKSIuyoY4JOtYBZISJx0.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޭރު އަނބު 65ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - V5e2k2h3ZsyTqujCmybgBT7IW.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ފޭރު 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6qOd3X88MpUOZEgQ5miAKAmtR.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލުނބޯ 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3HMX1QcKSuFSqyJdYZaJ6c5Ds.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކިޔުކަމްބާ 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0P4uXTvLvCED5DUXPZ51XxRVh.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޔޫގެންޑާ މިރުސް 150ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - vY5KwBIQOingAbtV7epA9sYNZ.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކޮޕީ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - aAgQl4QLlfeY6b2DUmSsYdIW5.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލެޓިޔުސް 40ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - iwnxU8QlwIMnUxTqhTWpGcOKu.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންކުން ފަތް 5ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Vqs59Es6Ml9sSYNe076VzWHHG.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރޯކަދުރު 400ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - AVJel5zcBncmkvngZLqEA7lQy.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުއްޅަފިލާ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xy3P6HhnGzpGkU4b0xF5ofEpu.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޭރު ތޮޅިމިރުސް 60ރ. ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ltPFGzVND3kjkf42I8EQlaBU3.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގަބުޅި 10ރ އާއި 15ރ އާ ދެމެދު ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 27AcrgzEEYYmJmEJ6qKYy1DLh.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުރުނބާ 10ރ އަދި 25ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YCdjQQYkPr1g6TDLatRS5QViX.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކާއްޓެއް 05ރ އާއި 10ރ އާ ދެމެދު ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MyLHDrmku6JMLhrbBlyRXmtj5.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަރާ 18ރ ، 20ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kURycP29ZIlkj7kjoV8s0MMtQ.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި އަނބު 100ރ ބައެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - SZOVif08iJtASGxAsqyCuPEgJ.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންނެލި 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9cmmndGl194fHOhjMHztgown6.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގޮދާ 30ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KloCe397xN9eCApkP2ENLMjs4.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދޮން ނޫމަސް 20ރ އަށް 3 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jjdnZExfmXeNbGgta9qPMgN9l.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މުށިމަސް 20ރ އަށް 4 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - c7Zl7nFd94aigKohEYuN4qIDn.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރިއްމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Fh379vi1wyoqOaUyTDkLDzE88.jpg
23 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މާނިޔާމަހެއް 50ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް