One Photos - xv1asfrL4ELc2UN5kcSEoPJCW.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3RbcHpbN7JSLpPyABzA5wu0Ki.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކޮޕީ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - DLSasMcXpucsYcA1sGIz1KtHs.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި ގިތެޔޮ މިރުސް 400ރ ، 600ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XW8EFPth9rozj0utp80Fg2x3I.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޔޫގެންޑާ މިރުސް 120ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - P44dXPT1AtZsHQPKxyb0TE7NR.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުއްޅަފިލާ ފަތް 8ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ryMzKK00iQ8h5hgWbGoTOGAin.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންކުން ފަތް 5ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - UzBVaCHlt9zzfg7FdEagottgE.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކިޔުކަމްބާ 15ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 05bkW2MjOoHCjZXgllZKWD2Gt.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލުނބޯ 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5mYT3x8mp2CcmraqGTLhE8esR.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެރެޓް 20ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - T2rTt3XJSIQa7mqxMpTn5v7Di.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބީންސް 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - NY97ud7uuqmjU9f377QdMh6QX.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޭރު އަނބު 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5J2M0OQ5kicVYmHuGICM4LBw9.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލެޓިޔުސް 25ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - J2Cjtedp3sRsl2PLP1ZOT5o8X.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި އަނބު 100ރ ބައެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - t7JtVHlV3vNI0WRalH9gNXPaR.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެބެޖް 25ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YugkMagHCVuKu3xHZ8LnGvvZY.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޓޮމާޓޯ 45ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - iZ09sHElh1Jlje3KqvlvPPvZs.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ފާގަ 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZnSpsMWN2l7iefkITGyx3pTlJ.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެޕްސިކަމް 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 16pYNcVbz4i9LBLTUXqxbPBx1.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަރާ 18ރ ، 20ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ORmSkf1GQJB48IIOiLy8Jntw3.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދޮންކެޔޮ 3ރ، 5ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MtVCDeYplKnaUOIqqtW5P0AVO.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގަބުޅި 15ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Bxik0Giy1o2ldOJ31JDp0Q9c1.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކާއްޓެއް 05ރ އާއި 10ރ އާ ދެމެދު ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0uKHpcYbxg6Pi7tau87FclhRf.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުރުނބާ 10ރ އަދި 30ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZzusZHpD1lQIb47bpEwlK5lSC.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގޮދާ 30ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hWIHisWF90a5kTlYLa5YBbt4w.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންނެލި 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - BrMFCRH3UKPfN45m5CNUWYjcf.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މުށިމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9mHkFedCGmp7mc2roItgIyJqF.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރިއްމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - wfQrmuZC0njJe7bPecHhzhoJV.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މާނިޔާމަހެއް 40ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - N3WIobrzFMFQsFlOfsbNRsZ18.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޮޑު ކަންނެލި 40ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - aUtbEZyVcys7tw7TufgJm5ecf.jpg
21 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރެހި 15ރ ޖޯޑެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް