Close
One Photos - 8zi3hgHc3ga7dxky0da7k2l7J.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 8tqb2SYg237LbH2HBBCQTwAOF.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި އަނބު 100ރ ބައެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - iL2bU2xdGkRk4WviLb8pngxgY.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލެޓިޔުސް 75ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - GRKAEdG0rTyN44X6wDlEK05Dg.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުއްޅަފިލާ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FnFaTKXRLzupdtqyyvcdJTIzz.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންކުން ފަތް 5ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Quw406ydLNCABfZkH1HLnKQ6M.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބީންސް 65ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - zAZrEqUsPSGkRbUZjq4gjpxIf.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެބެޖް 45ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - esWx6zELGwKNe28tCAqmJ6H50.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލުނބޯ 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZSk94Wwz3DBVffkD0lUJOavU8.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކިޔުކަމްބާ 20ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xTFu6q5vihfhDOIlfoPYS7Odl.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެޕްސިކަމް 70ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - m8PJh9e6GHmkhTgfQXGZ0D9aa.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި ތޮޅި 40ރ. 100 ގްރާމް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - e3VouT4mxS4kII152cmVJO5GY.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ފޭރު 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - q3NuoNHoFWQxm2fcqawJDDbEz.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކޮޕީ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lGSx2prO0Io9PhhEFwRpEkV3N.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަރާ 18ރ، 22ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - V8dQR0W4REyjS8wQTi4MSMQtg.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގަބުޅި 20ރ ، 30ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZpQIvTCac8Nn8OLHbkq8T0S5C.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުރުނބާ 25ރ އަދި 30ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - DvU4z3SBBSaiCpYNBofoPkWLu.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކާއްޓެއް 8ރ އާއި 10ރއާ ދެމެދު ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ShBKjICBbd8pNCIiSQw2NUgIN.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި ގިތެޔޮ މިރުސް 500ރ ، 600ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dr5FgSsCLBJWcFUVE0bWLGFYy.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޔޫގެންޑާ މިރުސް 100ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jDwBfy2mR1xHmqYWNw3FwsDdM.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދޮންކެޔޮ 2ރ، 7ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1xJs6lKj2HBEZ5A1SbzhcX31L.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގޮދާ 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - m7Cb8xflEsnR7ZwY0JIBfope3.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންނެލި 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KOa20PwizigY93WWquJZtbw4i.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މުށިމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Vwe9YNjQSIXTw1MK2GmJm2f6E.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޮޑު ކަންނެލި 40ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bTt0Xq1YsXqmhLKJvDukZHvOP.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރިއްމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - utFYqm3vGcRj01fcnoRH8XhOm.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދޮން ނޫމަސް 20ރ އަށް 3 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - noVvGEEM4KvdCc9GWwlyarX43.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މާނިޔާމަހެއް 40ރ ، 60ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - nll4eBSfLebvgBda5HWUiDP3Y.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ހަނދި 100ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Ou0UvtXWHIKJHDRg2jFw29yBp.jpg
15 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރެހި 20ރ ޖޯޑެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް