One Photos - MF2VjBTbH0kZGKb01wgMkNkd9.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި ގިތެޔޮ މިރުސް 550ރ ، 600ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dbi6ULCh39QfoZxgI44P6JTeX.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޔޫގެންޑާ މިރުސް 100ރ، 150ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - e3B05UOrNVPaoylJ42s5bzAwm.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެބެޖް 45ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LaEElx6MCFjUTGQXg8xZiTAqX.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބީންސް 65ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - D7yFkhH9FQPWzFSqmbmHkZXHF.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެރެޓް 20ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - BTE672wlorLOIMt5oegHNHpfG.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ޓޮމާޓޯ 50ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2D8ZUYvobK038fr5VMdIzbdmU.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކެޕްސިކަމް 70ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - u2sifeMUaBzGL1J5IBnxIuHxO.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކިޔުކަމްބާ 20ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - q8kHao3r8iImSDzq3bzwGr4h5.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދިވެހި އަނބު 100ރ ބައެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bYCXrpFs0FMtUjSzNZc67JJvm.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޭރު އަނބު 100ރ ބައެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - WAsoFdXUpA3LLIw5fNjVmHRVH.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންކުން ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - oF5KJFryQgJwWPlFEdwpBKH6M.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ލެޓިޔުސް 90ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xGOQuyJMNU15GEUL4MO9oF9vx.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ތޮޅި މިރުސް 60ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - fGTexbRiypuxT23aAzD0j1c3W.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުއްޅަފިލާ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 34Fem6TCbXjAZ65kuhJRymGhS.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކޮޕީ ފަތް 10ރ ބޮނޑިއެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZHJm80DW6nN4fpd20td95vE7u.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކުރުނބާ 25ރ އަދި 30ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HrDoAtOykXRHpx6O67Smb45aP.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކާއްޓެއް 8ރ އާއި 10ރއާ ދެމެދު ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - RfCyk3EXkyNxKNAFtIp4kgl4W.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގަބުޅި 20ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - VzKAUCNetCflu89yJpNnLInKM.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަރާ 22ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 43K0M5TURDV46YuQFJ3lMAxc2.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދޮންކެޔޮ 5ރ، 8ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Jxpqh8RWAuPjn2kGEvW5TKxEu.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ގޮދާ 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - a73MVCKGmZTGCH1QZosQFCJUj.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ކަންނެލި 35ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - slCkxP2eeHVGaEEe5Uv493Hr4.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ދޮން ނޫމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - WWyLytxs3pNY7OI8OMkbY8QNM.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރިއްމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - E9YRUnbDA7p134ApNhAvJn5PB.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މުށިމަސް 20ރ އަށް 3 މަސް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Vwh9411MO11BY3rXh9vSCqgNa.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ރެހި 20ރ ޖޯޑެއް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - wv6F5unTSaBjdfyK521K10u2R.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( މާނިޔާމަހެއް 100ރ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - geGQ7duYAJxWqSgKytcIdtkIn.jpg
14 މެއި 2019، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ( ބޮޑު ކަންނެލި 45ރ ކިލޯ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް