Close
One Photos - hA0vKX9NowTbSJlMtPZ24z1e2.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YRYeuIYBm2wbRxjMl8Q8R4Xjm.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު ، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު )-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - w3rVVufoV0IpOr52WVatrsEnN.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު ، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު )-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - PvRyBpOPh6gHUrqb0b5A2Q59i.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - NNd0qnBDPu7EddnDYrZbDqx3G.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު )-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LKeY6J15OuhXfdb2a67gUn0Wu.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް )-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - msh2sEH2ZUWVTZtKHMxHEPfOL.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު )-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - zIMnH0nuhcXwz1gFRNl6iJG8o.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9B3fYmubhwU5Bog1CnhM4aims.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - TGcamihz6lCTEfDE7ko1M6Nj9.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bg38PEuCt1jWJGbH8s4sICiKX.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MU388frWDlgGiki6a0QbEx5i6.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HLTfFzX364HG6FJ1QQmedxBUS.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - oOYyktbKgZzu8ELJuDbLktJob.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2uzqMvkwZtxJncIQvPCjRhD3A.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - I0c9fUgPeBjA45FavaxIeuzqo.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ) -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - weTFMJj5CCh0uUYIGLM5f5eWR.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް )-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - nHXnmlseFhvNt9ZpTR12mq00w.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު )-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lTq9gY0gJxH9olnPTLZtCawJo.jpg
29 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ( ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު )-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް