ޚަބަރު

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން މާދަމާ ހެނދުނަށް ފަސްކޮށްފި

މަރިޔަމް ޝަހުދާ

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރުން މާދަމާ ހެނދުނަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަނުން މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓަކުން މިކަން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އިލެކްޝަނުން ވަނީ މިރޭ 9:30ގައި އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރާނެކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރާ ގަޑި މިހާރު ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށެވެ.

އިލެކްޝަނުން މާދަމާ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު، މިރޭވެސް ބައެއް ފޮށިތައް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަނުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.