One Photos - pgHIINSv1MMzr4rWlnJvRt6SG.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - A0ENh82N8eF25JRE8P5a8jqkq.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ޔުމްނާ މައުމޫން އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jCU3jkETWkHHsRfEJ2rMUSbLS.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - b498QRpVogtlH1xTF9bdqMlCg.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - AIGNBINau3MjZ0KT607H8bq8r.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 44Z3VpersW0ksivrU70nzgdGP.JPG
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - St6q3QF8PqL7BRvYU0cZjqJ7o.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bwiGTZdfmyQj6YUiIPnoCtFdO.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - OnDOdK3dqxGfNcYqRmULwrZCN.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ckVebkqZcvSgfH0hxmho70RkD.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jEMtrA0DJQXNZLPOl8r34u0aW.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - U8wrpRaT5g8UH5dTsIjfVWsUh.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bP3q8tkGPJ6GibYkHOMvzn38x.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Duw6U2WPC3qzaHeBC7wNMK72x.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jBdVkxYYq90Wgq9E6bwsHzAgx.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tSUpsUsc4Ur2MOWkxRd0s12lo.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ޔުމްނާ މައުމޫން އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އަދި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - i7PD6iGycFO7RuRXnenfufcSw.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - d0HPmFYZ4x7SCWvbC5iE2EK5k.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - g2TvgkOshdsm6TOM68lLzB6kn.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XbtQGlSAW5M1mNDHPHHgyxEJE.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dirRdP58efiBSRE7J1k43TVNu.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ޔުމްނާ މައުމޫން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - iACGw65OplVfcyVznpNosqxpw.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LTtq9dinz9QqK4xIMnEhkmuav.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - VvmGvPsb6Dle4qcizt2dlvHfG.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Z4K1KtzFBAS01CsttisuF9X9q.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - X5WOHGVPY0q0GezInXMQqMWWC.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bMtZBueNDCwKE04e9gbydjPjJ.jpg
01 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ، 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް