މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޙުލޫފް

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި

1

ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަގާމުން އަލީ އުމަރު މިއަދު ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އަލީ އުމަރު އެމަގާމުން ވަކިކުރިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ނަމަވެސް އަލީ އުމަރު އެ މަގާމުން ވަކިކުރި ސަބަބެއް މަހްލޫފު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އަލީ އުމަރު އެމަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ 28 މާރިޗު 2018 ގައެވެ.

ކަދުރޭ22

ސިޔާސީކޮށްގެން ހިސޯރުކޮށްފަ ހުރި އެސޯސިއޭޝަން ތައް މިނުވަން ކުރަން އެބަޖެހޭ.