ޚަބަރު

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ، ބޮޑު ބަޔަށް ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

އަހުމަދު ޖައިޝަން

ހުޅުމާލެއިން މިރޭ ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

"ވަން އޮންލައިން" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީގެ 40 އެއްހާ މިނެޓު ކުރީން މުޅި ހުޅުމާލެއިން އެއްކޮށް ވަނީ ކަރަންޓު ގޮސްފައެވެ.

ވަން އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވަނީ ކަރަންޓު ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ހުރިހާ މަގުތަކަށްވެސް ވަނީ މިހާރު ކަރަންޓު ލިބިފައެވެ.

ހުޅުމާލެއިން މިރޭ ކަރަންޓު ދާން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ނޭނގެއެވެ.