One Photos - kASY3vstZzPncqLU4wui5hXd4.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - 7glgmeRdqsKxOT3S80hzV1L0U.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީ އަލީ ނިޔާޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - ko48URAWGiHF1bQwYG2WgRr5h.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މާލޭ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ މާލޭ ސިޓީގެ ރައީސް ސިފާ މުހައްމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - EUKPmRhHX8v3oWGSTSHwZnB75.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - LTbVDdjQJEOYjKkDN1gixRPFU.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މާލޭ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ މާލޭ ސިޓީގެ ރައީސް ސިފާ މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - sASbfSplKujESQcvFrtTz8Gu7.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - BcCrUpAMzEeUSOHLWy42T0ysP.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - zttWFljvObZRVKyM662VFghCE.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - gusQq2VbSb4kVcp84A1NApJnP.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - OgyovRiFMZnCweswMjCnPyoio.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - H75bQBoI2q0k1IYHOqxse8g6U.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މާލޭ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ މާލޭ ސިޓީގެ ރައީސް ސިފާ މުހައްމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - 7WVdpCBgGbu7pm5kPvxVWSbCn.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ އަދި ބާރަށު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުالله --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - kvxFuwTAWq6GRWiRPIWVkbmyE.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - mx1Lt11z8Yob2tler22d73DCO.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - aqoBKDls5k0YSUm2kdzY3IJGd.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް އަދި އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ/ ސީއީއޯ ހުސެއިން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - QWXcf3gb4a4FmCCXSjmQEXGS4.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖްލީސް ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - 03vnW8bhb3NEK49emVBuVGinM.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު: އޭނާގެ ދައުރު ރޭ ވަނީ ހަމަވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - 5xuEyTjRXfzUXZQj6gqEuU6f2.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު: އޭނާގެ ދައުރު ރޭ ވަނީ ހަމަވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - LBqX1xBNyHDGbA4MJQzmrcECI.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް އަދި އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ/ ސީއީއޯ ހުސެއިން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)
One Photos - xpLvqhX92RO5T7nqvzhGrBOmJ.JPG
10 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)