One Photos - z1K8k5OJUTBmJJgce0qJ0FJps.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގައި ކޮމެޓީ މުގައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OUU0d0DmFlLERSKu7VfAe6RL2.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LFMkCvTKuRNJV2X7gQr2v0s9I.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއިބެހޭ ކޮމިޓީގައި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zBISuy54rUT7VAMa8H9o1OuTG.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއިބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ADS3SwMhZxH5Vb6PcStHJcqAM.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއިބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Lvav8s3K5l10qUpOZeyvBqD1b.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއިބެހޭ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VLMvVktzPpD4jphmDHzmeVtxe.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 32BMhrFRrmA8dmUoOoczB4KZV.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7RlejQD32BNwvgdqWX7pp70QP.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Zc8hsLSX5zQvlTkMW2IejXU8L.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MRQ0vF4Yh7DftGwP8eSKaQDi1.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގައި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bNZWcFCufgaCjRjt8rAh8WuK3.JPG
8 ފެބްރުއަރީ 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގައި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން