One Photos - 7bak2svDmGorXgmuepdycl2Xq.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VlwTWm3nMGPcbxkfvyStddWYn.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SU8l3enR2Io7RUKmcvw4BJvin.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SC8d9OZdKY0Ds8WG3IwDiRj9b.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - emhb4Qkafy4jluOqEAwvWCaQf.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JpfSnhxyHizYpdwmmD31yfHBV.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9qJgRWd7advg5Zarbbu0E0Gz9.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - sHPBZuNaHQdKLnH3yx5oaWisK.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - GaknXyszNGpSFlZAs5NuGn54j.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NakuJofxoZxBBTGX2q42iidDc.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZoyUEka1z4jiunUs2YLk01V7l.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lrERRNLtDkZaxC1XQx92uKqez.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WloFtiJXi2RL3A0no8rZZoQES.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WvVg4uo8lBslXR078rPkXlp3D.JPG
12 ޖެނުއަރީ 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއާއެކު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަނީ: އެޗްޕީއޭ އިން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން