One Photos - xZVNh8FVGXLakSZE0HazNfwAY.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ލޯންޗު ފަހަރުތަކަށް އަރަނީ، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6iQfh2UHGvEKlGzMbZK3Iiw2z.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DNOoqXFqrGqJGNRGgqVzXhagv.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pyh6NLlgxLww4VNy3HTOPmn3Z.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - y9rtRtIZ8bvTmckmxz6wbLPiG.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2ezcGLqT2LJcnwQG3vPzykQJy.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Zpg0Q8WvHrKBZ3iKzQKP0iH02.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fLOKir2VV50u4y7l5q9Lp5BNf.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DP8J2DUovPkrk2gmhvmUDLPjK.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7tTsEh0eRpmunhtkBQtvDOO7k.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - qp02WHk8f92nWsWynsd2gxxjT.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - swYBQCbswMuBTMNyHc5wXI8pR.JPG
26 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި އެއް ނަންބަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި، ފުރަމަ ޓާމް ސްކޫލު ބަންދުވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން