One Photos - CoDxc0VPWoMD1czzko1rRbqB7.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9R6ZDrL3ZmWwspLaDYGRycuGZ.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - b4iQkjFAdwHJMbkDXtIZ9t9L3.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cS9uBMFzW1mCN7YdoZ99tlO17.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ގެއްލުންތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rXjtBc4Rh33FLftXjj908hp9b.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ގެއްލުންތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - uDXOpEWDNhlPeh5dFk8Zqbejo.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6UQgb75rAZKcw7qR5J4HV6fHR.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PxvLn7o1mbfbbH9FjTbDUlvsN.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Fi6kwsjf8L7re3idQE2Z4vLZc.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ގެއްލުންތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9Mz8ztM17ut2I2uxevhvKsb89.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ގެއްލުންތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KhibiBqPnD1XGHXjDDNVGfOKO.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ގެއްލުންތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - noFNXAXODW0rwJ39aYZN7Pp2c.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް ގެއްލުންތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JvYeAn2PYpAm9nBpQ7jIufPDH.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JxHp1FCssHhth3cn91FwK8wOm.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2edGiXDEhoxb7kGxA2dt5djSo.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރާތީ، މައްސަލައަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Zb1MVlqGUls3KLDW3TfTnwlgo.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރާތީ، މައްސަލައަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެން ބެލެނިވެރީންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mswKwikcG3t8dVq6oZc0zOrmu.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރާތީ، މައްސަލައަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެން ބެލެނިވެރީންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 48HELAPpTUk3h6kbgv9WtJGTX.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރާތީ، މައްސަލައަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެން ބެލެނިވެރީންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iAIoJe2mKoTp2zGi6nvx6po2c.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރާތީ، މައްސަލައަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެން ބެލެނިވެރީންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - b5jjOm0CIrqEhSoWg8SOQp1q4.JPG
19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، 19 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ރެނދުލައި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނުވަންވާ ވަރުގެ ތަނަކަށް އެތަން ނުވާތީއާއި ހައްލެއް ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާތީ ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖުކުރާތީ، މައްސަލައަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެން ބެލެނިވެރީންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން