One Photos - ynd8LQ7O7BuXDpya6t7mzADea.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ސައިކަލު ދުއްވުމަށް ދަތިވުމުން މަގު އެއްކައިރީ މަޑުކޮށްލަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Bavqd9khMrOjnMKlpIZjDMfAx.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ނާދެ އެވެ. ރޭއްސުރެ ވެހެމުން ދިޔަ ބޯ ވާރޭގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ މީހުންނަށް ވެސް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. މަގުތަކުގެ ލެވެލް ހުންނަ ގޮތުން ހިނގާން އޮންނަ ދުވާރުތައް މަތީގައި ވެސް ގިނަ މަގުތަކުގައި އޮތީ ފެން ބޮޑުވެފަ އެވެ.

މި ހިއްސާ ކޮށްލަނީ "ވަން" ގެ ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓް ޔޫސުފް ސޮފްވާން ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތަކެވެ.

One Photos - aFXe19pg49FyMMcDqK1Tah8zH.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vOE5Zb5ZZZToelbijySEjVgLi.JPG
ތަކުގައި 12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - icpEx62ihun7n6rVvsPLqjm7k.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hMX6Gb7BJAQbXC2a8F0EjZ3Sn.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WL3iBvdNaD7RFoY5kISZDKiFo.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BX82oW78XLsQvqqHEspx1Ncvc.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IMEHjij7qNUjHkhFmxZLXGR18.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6NSyKa7bFlvKUsWvVC74pWtVZ.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 37jOaGVKfvkOT3ZqpTz7UDLz5.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HlNn7ppecLX4MYKxcoRxarqNu.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9WmrxtU4pFmUA5uClc0k3Gikp.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xzFHAdlHX1Jxuo49k633tKjWF.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 72nUAtR8dEKWaxAXU3oPABDy3.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Klijx9p48cwP1PSUTCXIvvQ0w.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - t1VvGYiPvyA3MTO6TaagYLYhF.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Bavqd9khMrOjnMKlpIZjDMfAx.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 40FIfwoeqfDG8d2PwNaayObVy.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - M63HUYkKw7E9k6nkxAqGVjtLr.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rTwi0yfixo7iNZdY43XolRznw.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xm3FXs1Jinr47MBuEpw9TZvkv.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pXBn0yizFvhQGdPL8VDu23uDX.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - n9ctDyav2cBrpzwgETvRmIx5a.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NK3MGY2pWvg4gyM0sEH5WtF3v.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - E9Sxz1FbM9d1KyxeME9Xd3dWc.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4wNXVw11RRavdWKrO1xj3nxBd.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zjbA2ztboysVCeMUukwkMT4JN.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mrSkAWep0HYLu90tiM8MgDf2y.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - h7eIYzlpo8hnXv7o3BVO4lqkn.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ooN4sgBamFBVTHWkmJf0QxnEL.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YEi7x7hK7FpQnIzj49zB2ohUi.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RzYXzgUT1hAZKDDPltpdaMNTF.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Td4kfBuwwukIb5Ww1z8rFQZ3M.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nEMxmgwqlOTWoYQ1uprB4e5lD.JPG
12 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން