One Photos - 96lDXM4fussJhik7q0ZLBTgaq.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - s9jb7C5FvboNPJsDg3jBaYzH0.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2XoFCUyh8Qz4KrykmF86OJXNc.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ScIKWfY1H2S3k9NRUBTe2fWXI.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NTzkGckOc5oJixWHCEHpzbq6J.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6SVuo52sRX7aw5nU5lb2wAwnQ.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fs7oY4lSt4uagFX1r9Sfyeevh.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0P9pd6Ey2xdUz9vrtrymRJy2D.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު، އަދި މިހާރުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - QO0mYXIkP69eFM2NXmOwT64tY.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vQlSa8bLPZDJJSthWLK1EvhG9.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު، އަދި މިހާރުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - C2099yEnYPUt7RXf2TzM0mMzR.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - XQDJjLZ4wiNHC29QHfaoJeg0X.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - et4qZV7IuVteOB3mCGv86AZj5.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހުޅުމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު ސުޖާއު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - s9jb7C5FvboNPJsDg3jBaYzH0.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zV0eVz7XwWviE2IWBGSmrjp0u.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - C6bAf9SYn4UkxXoTAEjhEeYDn.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hcXaTm3zFxwAoierTbEJ3xvfe.JPG
1 ޑިސެމްބަރު 2021، މާލެ، ޕީޕީއެމް އޮފީސް: ދެ އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ނޮވެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމް ބާތިލު ކުރުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން