One Photos - 2eL9Uf3SoBYx1lFy6m4JqLBJB.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގަޔޫމްގެ ސަޕޯޓަރަކު އުފަލުން ރޮވިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tNbZHDHp2tTssGLOCvnWZaT2G.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮވާލަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - P19FR8wTR6u0bEc668CVWWue5.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - i38QlFZwHvxzfg4G6UdwGUzFC.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RRHekv5daQSu7ldfI2F9rAdMT.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮވާލަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - T4Ai3CGbCSxhoHQr30x8SnXEa.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮވާލަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0yg7IC75IXyZxQw0ARpggNNTj.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0TsjtkCmYEZNMf3MbDs6gjM2P.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - f90ktOldpyuRuQhMf8MFsrBTy.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - qgmexjhDi5uhwfnwxEQTQAY20.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0CF8guuUu6zyus0Wvu7SIA93p.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mpIhh8qjU2ii15HJpTnh2ilbV.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމާއެކު އުފާފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރަކު ހޭނެތިގެން ގެންދަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wfoRFQZ3VWyBKCHnnffrPL8Jt.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lmo9zEYm4zlvOFFtDpb2ByfU9.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Tq56ttcI66Nyd0PxB2Q6hSM2X.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BwjeM7qQ1yCIVPrAgb3HI6hJK.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hnxpZDBKXGuRwQd0EI7ObY5Qv.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - S7WkZ336XI3r9Hs3k9mf6LQv3.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VyL7OB8eCVObt8wZAl1xVDma8.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mmsiQA7v5CQa5n5t4u5M3OlhW.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Go8mlLanXp5R5AsgXamlmUf0T.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DY5slUcNxOyQfsCe1c8MfeK1G.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1ZCEudPztI49RRw7yxgUD28xi.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bQtSk9GogCTzGJV3WmKBATrq5.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jO6ndzDX74KtXzx6aJa7bT8Ix.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gPIwPu97zmS1UEeQdFcWrKvIq.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zNhPpY6iD4ewJWo9CZOfRC1Ts.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ulo02RcyGcxeDPVAFo5uPgKK8.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - v7UdQkHVyy5lJPOaq9xiUpxxs.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oEJw2HT7PcA0wBT52DS7plMEM.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމާއެކު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރަކު އުފަލުން ރޮވިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން