One Photos - N9J8NH7Ywyor50hcDpkLzL8p8.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AlmVv5BgTsgZOSWhG4EmgXy7n.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - p0bIw6QxpPKzJw19TW7Azzom5.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - TyNfBqtOTWZRw8qz7MPpS3sxL.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައްޔަނު ކުރި ދެ ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3SuMgOFVzMQgnWJeWsgwf0Jyc.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yFxdotrjdfXbtYCMTIcIODpcR.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4I8yP7iIAvrGJNGXs51y5kz73.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0GSjAF3H6wwxIBc8BDVPS4Gdq.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tj5Cr2EmxfQ1GwEUk21mBe7OQ.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VhIlBJlwXDM82it2d06i8J8lM.JPG
28 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނު ސުއޫދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން