One Photos - vLLKwUnr607bW177IzADcq3YZ.jpg
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - EnIyBtwuGko5GlmWw39aD4vUH.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފާއި މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މިނާހް --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hqDmn71pMUDXrwimASAxXbZDq.jpg
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"ގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gABa0r5cVhLrs3O2TAI3H4Som.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް، ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް ފައިސަލް އަދި މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މިނާހް --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - o5veMWICQ3poNrW2E6jBVs86Q.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް 2021"ގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YIknFkIFbK5pfHtYYhYOoI0um.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް 2021"ގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8TRW30J4SkghqfA3bqYESl3ue.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"ގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x3A93w9uQLNUA6KIS6uKRtRHr.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"ގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - uXyLtK60Ym2B4sUsMlPjnb3gP.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"ގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2cgKXt3xyVyZu7arTeuJWVHcd.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"ގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x4q3pgyRfDjkjPHKf1bmBjsAF.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"ގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8fpRtsnVHdrBzk8KcSfnbFwvp.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"ގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 07XMvUA3fWWJfEF8DGMA3ehLY.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2021، މާލެ، "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"ގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން