One Photos - Zv6yrnFXy2EWmKp8AQS3gBgT9.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، މިނިސްޓާ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wvlLTvMFBnyK3YM0u9Gp4E8IQ.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ndqExcNpKJDxNF0JaX7ajBeua.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ap5ctp434zDaJvp75xkM4JpQs.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yyBex249hrCsKNlwwBrVs6tH5.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމައް މބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު އަސްލަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - l1xc6TJeW43QhEgsf7iE9F47x.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1xw7t17QKYtHc8Mc3AwGuvHNS.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - A2lZoakG1GUr1BkwkAjJoAgJ5.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Pvte6pHNRysrzpbRXuUuBbMRe.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2qIDHq5vsgEJWwNEqAaUSMGQE.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oiYcagxi5cUvR0L2xi6LjrQVY.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު އަސްލަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IDjyqWa4oUYTtp8SRdlC4Cg3b.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު އަސްލަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން