One Photos - Al1zG8Tb5pv5nYGlTuSvLbSUo.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oze7NuyItwDKy8ySSDXN67XDh.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mYplye8VkiG6e1sVUoSdwwkoy.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9vFjapGTK1Ii5NHZn8Ve56GY4.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MRzt3k0gABYsob4zVuRrlbrvT.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ސްޓޯލްތައް ބައްލަވައިލައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - S5uQDyEx8V1wMgdVqpRI94Xni.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ސްޓޯލްތައް ބައްލަވައިލައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dqk8trhQKUcBDindZEo5kfULa.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ސްޓޯލްތައް ބައްލަވައިލައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vlw4cItN7ldKR593GJL6sNrQo.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ސްޓޯލްތައް ބައްލަވައިލައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - geHxaFshZdBaAHx03GeBR48I3.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ސްޓޯލްތައް ބައްލަވައިލައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KdO6q7rumPSVOHyXdoKq9KESB.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SwK1VvQiPXc34dmFVnYJEwcrX.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Dda7jDtKheNuW0qTHy0C1MtJ9.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ސްޓޯލްތައް ބައްލަވައިލައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HV3AYCAOQIVu5MGYP7zmK7Gpr.JPG
18 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ސްޓޯލްތައް ބައްލަވައިލައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން