Close
One Photos - nVxsCewGtNMbyWyJqwiM9IyI6.JPG
17 ނޮވެމްބަރު 2021: އެމްއެންޕީ އިން "ނޫކަށި ލައުންޖް" ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ލައުންޖެއް ހުޅުވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3xJZlZt42EyIUX1P3mi3tQeSP.JPG
17 ނޮވެމްބަރު 2021: އެމްއެންޕީ އިން "ނޫކަށި ލައުންޖް" ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ލައުންޖެއް ހުޅުވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - EBTbFMHXwVpRTOycZkTqGg2TL.JPG
17 ނޮވެމްބަރު 2021: "ނޫކަށި ލައުންޖް" ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ލައުންޖެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޕީ ގެ ރައީސް ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CZM6hJvfClBNzb3rDG4zrELho.JPG
17 ނޮވެމްބަރު 2021: އެމްއެންޕީ އިން "ނޫކަށި ލައުންޖް" ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ލައުންޖެއް ހުޅުވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - grIC8d8KUxmtphzAQuXY9a0Oe.JPG
17 ނޮވެމްބަރު 2021: އެމްއެންޕީ އިން "ނޫކަށި ލައުންޖް" ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ލައުންޖެއް ހުޅުވުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jGTYrdRHSjO8dpWCwpr2xx4us.JPG
17 ނޮވެމްބަރު 2021: އެމްއެންޕީ ގެ ރައީސް ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް އެ ޕާޓީން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރި "ނޫކަށި ލައުންޖް" ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Alp8Wfmx3INNVYY12qOeiZt7d.JPG
17 ނޮވެމްބަރު 2021: އެމްއެންޕީ އިން "ނޫކަށި ލައުންޖް" ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ލައުންޖެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް، ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކެރަމް ކުޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ebi6W3vAtXkgE3hFDoo70cNls.JPG
17 ނޮވެމްބަރު 2021: އެމްއެންޕީ އިން "ނޫކަށި ލައުންޖް" ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ލައުންޖެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް، ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކެރަމް ކުޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oHFEmH5UsI10hLnFI1dhu3Cep.JPG
17 ނޮވެމްބަރު 2021: އެމްއެންޕީ އިން "ނޫކަށި ލައުންޖް" ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ލައުންޖެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް އާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޒިޔާޒް ރާޒުވާ ކުޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން