One Photos - 4q5lD1MLxbVTdyMsZKjtRbpGB.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hRtW8nWYSDeS6RmqEzANYKBfo.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rG21iu2VM5FUOn5I45NTSMa7b.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އާރްސީސީ ގެ ޗެއާމަން ރިޓަޔާޑް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - H4Iz3IvE1h3TtvSgkEwCuJVi2.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު އަސްލަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cCTYFNFzMM0lM1csDy7RvBg0j.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2fqYLLiH6wpzP2UdTeKkNv9pF.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nNYSUeEuJPEXMZ2p03PYLKFHm.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، އާރްސީސީ ގެ ޗެއާމަން ރިޓަޔާޑް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް އާއި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު އަސްލަމް، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކޮށްދެވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fU1UBIK5HXJBA6MEptyJKLdXQ.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސްގެ މޮޑެލެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - B3nQrZsOc9wz6Fz818iwtB7gD.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސްގެ މޮޑެލެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lJSntgTy1tNJ6FyC71vQGSBXz.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސްގެ މޮޑެލެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - V0a1LF0Vu8d0pnD32vpQHa9Xx.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސްގެ މޮޑެލެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KKmeqiT1IhOi2trxJDZoqmHDh.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު އަސްލަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NGoqebXLwIfKZyiWz5H2D7dED.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން