Close
One Photos - 9ir9vc486eUqaVCIKOt0mtALm.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oxVbSJVTdzWUnYjLxMqn36FRf.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dwBYWJuVBAAN7oONKST5ADMEV.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފުލެޓުތައް ހިމެނޭ އުސް ޓަވަރުތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވާ އިރު، އެ ސަރަހައްދު ވަނީ ގިނަ ކަންކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ފައްކާ ނުވެ އެވެ. އެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފިހާރައާއި ސައި ހޮޓާ ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނެއް ވެސް ނެތެވެ. އެ ނޫންވެސް އެކި ކަހަލަ ވިޔަފާރިތައް ފޭސް ދޭއްގައި އަދި ވަނީ ތަރައްގީ ނުވެ އެވެ. މިކަންކަން މިހެން ހުރި ނަމަވެސް، ހިޔާ ޓަވަރުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތިރީން އާންމުން މި ވަނީ ދިވެހި ހެދިކާގެ މީރު ރަހަތައް އަތްފޯރާ ފަށަށް ގެނެސްދީފަ އެވެ. އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި މޮޑެލް އެވެ. އެއް ބަޔަކު މޭޒުތަކުގަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ވޭނުގައެވެ. އެއްގޮތް އެއްކަމެއް ފެނެ އެވެ. ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ހުރީ ދިވެހި ހެދިކާއެވެ. ހިދުމަތުގައި ތިބީ މުޅީންވެސް ދިވެހީންނެވެ.

One Photos - XLEegAmMABjMN3BSox9zPEYjV.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CG3E1c6dKqOpYNSaoOzojSFEB.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pwM03bIB0JMyWpI18SFSWC36u.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oxVbSJVTdzWUnYjLxMqn36FRf.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iYKYVrKwv9pnd0SyAiyiHzBvn.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dwBYWJuVBAAN7oONKST5ADMEV.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RPzuAXtVY3lSBveemyJzgr62r.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7ZaGxkKXr3MxFHhpOKaFbPh51.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1Sg2ZZjmkdBZZNiG4MCswdZfy.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކުރަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން