One Photos - k5FYqS2aVTZR8S5m9TxOxmWD7.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - EvIMGl0Lu3IT7uEdIM3MLQyIe.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު 12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Z4pJrEcUCOLaCGEv1zf8buNPL.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު 12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - GQz8HZ1wxsgHMsFbz7Tzj1yCO.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާންވަނީ އާސަހަރާއައް ގޮސް ކޮޕީ ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެފައެވެ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - okVrjoyvcqfUT41E0O4RyWO3O.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CogPleylDunKKoxzu6CQt4GZw.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Id90zmHBuEAkmuedTDc5Bwe8N.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JWs4tGB2Jp8A64rTzsxkuIlvx.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0nfWgCPUU0zm49EqNHWzHGGHK.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - B6APgIXjTgSiMFEjDZyGs4jpr.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5WWGYhhJdfBvc9MgbtmxZ661C.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Zd8tYmQihMvMmCGSBtr4wP90w.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AUAqA28JS0uF5cNcyYGSTx9ih.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4jE3LFnUXRstnZVGsImWNYbjX.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DVhPDAKhM1CIu8yAwLNjVD712.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ: ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން