One Photos - m502YdA6DaGrMrfoxFXFGtwPe.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އިންޓަރެކްޓިވް ފެންއަރުވާވަޑާމެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - esxR8kDBmvBPy5zQsBh0bp6an.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހުޅުވި ފެންއަރުވާވަޑާން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 53sHeaN9lpNTsFGRMbjhy4dEI.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އިންޓަރެކްޓިވް ފެންއަރުވާވަޑާމެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wPIySrCX7S5igM1R8X9O5S8Cc.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އިންޓަރެކްޓިވް ފެންއަރުވާވަޑާމެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JQNpOkvwoLkejd7r91iv9JvYw.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އިންޓަރެކްޓިވް ފެންއަރުވާވަޑާމެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NX9odVzO22rm78FowIphVPzUt.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އިންޓަރެކްޓިވް ފެންއަރުވާވަޑާމެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - eB8JgT9rsDrI03U4CQfMmBgAB.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އިންޓަރެކްޓިވް ފެންއަރުވާވަޑާމެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 10Lq6gQuf17kzlh4eqIdTmMbv.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އިންޓަރެކްޓިވް ފެންއަރުވާވަޑާމެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން އަދި އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ސުހެއިލް އަހުމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - esxR8kDBmvBPy5zQsBh0bp6an.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހުޅުވި ފެންއަރުވާވަޑާން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jSvwAFfiL9dmJOZRCSUUFnwlK.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހުޅުވި ފެންއަރުވާވަޑާމުގައި ކުދީން އުފާކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - H1vgxrDUz4nBJ8V9p3ZdUJufd.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހުޅުވި ފެންއަރުވާވަޑާމުގައި ކުދީން އުފާކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rzS3IhSO4DCOza2eoO6fCuIJd.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހުޅުވި ފެންއަރުވާވަޑާމުގައި ކުދީން އުފާކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IWXeGKOL2TzXFgiREjKxXzxh0.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހުޅުވި ފެންއަރުވާވަޑާމުގައި ކުދީން އުފާކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7QfuRb0B3PiZI9IuGbixQtqP1.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހުޅުވި ފެންއަރުވާވަޑާމުގައި ކުދީން އުފާކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iqpC90bEYyyzzsfrdazqtK9m5.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހުޅުވި ފެންއަރުވާވަޑާމުގައި ކުދީން އުފާކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lEtTBERA5pjRU8uX6Y5qrnJc5.JPG
12 ނޮވެމްބަރު 2021: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހުޅުވި ފެންއަރުވާވަޑާމުގައި ކުދީން އުފާކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން