One Photos - UnRBxMkBdxgE6Jg2v1s7q35mY.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OsCfYkpO7YGUEhENJRkAHtC9a.JPG
ނޮވެމްބަރު 8، 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8mu9J3nrh4NrF3bDHpFYrFF5F.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - y24xJvGLY4V1zkkfjvLcEmTip.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - T4hOO4auOJ04hDf2CMEwM19Tp.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jtGlETlaT8BjLsbZ2bwsEsanf.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rMFCSmezfH6bg26I3vCy1KuOk.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1rErJMrx0cclnCHCUBjEDgjmp.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - onUwXJUikHMRrwDcxnKWXs4HY.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YmtxkWQQvt6cN9ARafNOcnqac.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8MqZK2URNDKikb3lT94GUbMa4.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުމްތާޒް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lHBpGHac0mzy4C2u1NhZlp5VB.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5tRCNWa6Ec7822fzu2sJRLa38.JPG
ނޮވެމްބަރު 8 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން