One Photos - 0ojlEl8cltzG5QAAvSp6ujbR1.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި، އެކަމުގެ ގަރާރުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިއަދު ސޮއިކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gds1resBQfaT2C82sAsX4goiV.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PyzhiQpXzpwVTx6fWQbJOKahb.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - c6TgjWlbfTlLMdtTc48tipqog.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pKKF7K2Yaa8Gt2MdTOxfwcFgx.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާން ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VfQR5CaRqKaPScYfC7Oj3hKir.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާން ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - R5vhu88CNpZ4UWPR5wTKL7oe1.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން (ބިގޭ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NwZZV04iiUY4DJPOZj0sRCv8J.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Dit61oVhDu1zcYv0xBfrKWOaG.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު މަންސޫރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BaXEhC6kzdZPp92AQkRQMSMZZ.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jXZMccw5zo2vAwJzlKGo611cs.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - m8ZZCmlWPCEko3d7evu3cWMwT.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - J7W8ElCr0vxha6ry9ihLhi2WB.JPG
8 އޮކްޓޯބަރު 2021، މާލެ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން