One Photos - IOPFIgzvSMnKDqwGvUGG8FBeT.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - XSewmEIVm0lIxxckiJdj9o0Vz.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - coUKUTCsMLSktMk7nCf4XkcmM.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - INz5zyRS8to4AYv8f7ha5iQeN.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OlCgQ7jzKLSVVFFFIFdrVoiTM.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދުދީދީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ok4uezFunvG1gS5OuwYJe2kvA.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BEjt0mIb7PaiCVJiqKal41CSD.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ތޯރިގު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - qQIPSdhqGLQaPyU9gWzfgXbf6.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - GiySIoGesyzi3sA689hqeZvEs.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xFbGSRdxKqPs39ZSe1nAl7OFC.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - U8ZqxmHT8fP4h4StNXaehyUUT.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ޙހުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0VjksVU2IJ3vsJdVVyQgMVqO2.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x3E9Ra1f6OZeHTFKCZsu6vA0D.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BYmTOSMAOX7jKJzawZ7xKAZnF.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ncVd7NdM8Z3nRUH2wc6lJwIxi.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހަމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hvidjDS8UcUEWOJqN4EfbY3zQ.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - INA8qKU1tbVrvd19JkfaH960W.JPG
1 ނޮވެމްބަރު 2021: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން