One Photos - JBczaSX01Pb9EkOC1ho8sSgON.JPG
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CBplMOMc1ubDmV5V27yQ8wc9R.JPG
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6FMGymZ4mbNRAY00K9oRtxILt.JPG
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - l6eAFIFCm2T305R4C4JmUm4n5.JPG
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rvafLwd0qszq6LwkmPwCoDKbw.JPG
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - E1AhRasKYOrcg4y8Wzim2lfYV.JPG
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - eMBznGEctF298f7AWhQh7MaVq.JPG
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JFjLQ086VOJ1iQyinM8YDL3YP.JPG
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PLbfsilUtserlu81Wrf41hk6O.JPG
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން