One Photos - psHPO9b56xSH3aNhQ2uEyWIDR.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - i2Z7vQjdmNOfFNPl4sQywc7wg.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xa08lgFYOb77EI2VTieblIYy9.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Vlf6x0F1Ps6ycCitIFLlZdRiV.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އާއި އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - qgi8zAsxu09fuVxWibmCnt64D.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ޕްލޭނިން އެންޑް ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - A5VzLMdfTN2Jvdlf0ibSTmsru.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RsLOiHXEXcQe8rs6oJznJEkts.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Bf0mxenJDeP2Yx96o2qWkOMFR.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nuosBS3g0jCPYjEykqvs0Hc9q.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UnLr1GcH9wveQngzDxRoRtvuX.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OYJ3kLaZvN3iYWMMviZeBcpiA.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Jy6jEW0Yr2Q0I33P33FnFWDZa.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lE8Nq10gQNx3jNsb742nvJ2jL.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fOgxBc7dQMeGGRBy91AdwyRTL.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - QPFKNJ8R45QYVmDgX34whZnce.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YoTyxNXbz1FIjWjb1H4MNvR9V.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - a8jLsy7w8HESKOYASG9ZRU3ZG.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގައި އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cAmyP7CJSwPxaahaXgqswHxtd.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vQonXeTwcUhf7octqZG6VCunm.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5W78cChkP2tyv2MXFDZvJ1dfm.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SX0UpgJ6c9Juuxg4UlNzIG8my.JPG
26 އޯގަސްޓް 2021: މާލެ، ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިތްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން