One Photos - YYwSJ9RdNahz6FQ5SybyDBwpI.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗުގައި ފަތުރުވެރިން ފުރިފަ މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެނީ މަދުބައެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bQ6bVy49YLdtkTJZkISu46Igt.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗްގައި ފަތުރުވެރިއެއް، މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެނީ މަދުބައެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - B7ZDQ6VYu4xXQILptX8vEYwCV.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗްގައި ފަތުރުވެރިޔަކު އިށީނދެލައިގެން، ފުރިފަ މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެނީ މަދު މީހަކު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jc8Ipl2F697y6AqGrj0oeuFUE.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ގެސްޓްހައުސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5XEU9v64nfhQo0Cd6EHtRBXV6.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ގެސްޓްހައުސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dGabYBy9B2kqaglwbnrxBfrZ0.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗުގައި ފަތުރުވެރިން ފުރިފަ މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެނީ މަދުބައެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5RbCterjrNn8m6Zwe2j0FB9cZ.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗުގައި ފަތުރުވެރިން ފުރިފަ މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެނީ މަދުބައެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - XHMwU0pkAXedV1d9sptDDmycD.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗްގައި ފަތުރުވެރީން، މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެނީ މަދުބައެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - w4tDefgyyQEirwCO21GMTTyZw.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗުގައި ފަތުރުވެރިން ފުރިފަ މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެނީ މަދުބައެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9jcnLpYPT43lEuRAgci4plb4q.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ގެސްޓްހައުސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SsNDE7j53cl62MuRZHKoR72Sw.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗުގައި ފަތުރުވެރިން ފުރިފަ މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެނީ މަދުބައެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DtraYs1cjqetpuwHGpCAFL4t4.JPG
24 އޯގަސްޓް 2021: ހުޅުމަލޭ ބީޗުގައި ފަތުރުވެރިން ފުރިފަ މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެނީ މަދުބައެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން