1939 ފެށިގެން 1945 އަށް ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ތިބި ކަމަށް ބުނާ ތަންތަން މިހާރު ދަނީ ވީރާނާވަމުންނެވެ.

އެރަށުގައި 11 މަސް ވަންދެން އިނގިރޭސިން ތިބި ކަމަށް ބުނާއިރު, އެމީހުން ބޭނުން ކުރި ބޯފެން ވަޅަކާއި ބަޑި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގެ އިތުރުން ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުން ކުރި ދޯންޏެއްގެ ބައިތައްވެސް ފެންނަ އެބަހުއްޓެވެ.

One Photos - 3Tzka8nbiFkMI3RfXulYmSuso.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ބޭނުންކުރި ބަޑި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - gLoZ2LIiIAYC3xwX6QKHZjoLy.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ބޭނުންކުރި ބަޑި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 5hJumestXEa3enA6Obi4nTC4R.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ބޭނުންކުރި ބަޑި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - zyVFuLOF8hP0sJJkzeACjEy15.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ބޭނުންކުރި ބަޑި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 0lYl0yGNOv1JaXvKfu42Tpm2B.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ބޭނުންކުރި ބަޑި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - sVSSOx0QqCcPtjBmyAlNPLsh3.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ބޭނުންކުރި ބަޑި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - Rc24jgp8rdYeHhoavTYHBJdzT.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ބޭނުންކުރިބޯފެން ވަޅެއް--- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 4ExqHTcSNu7hgkQVyX4rD9vta.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ބޭނުންކުރިބޯފެން ވަޅެއް--- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - mJ980RI5oRTk16JwXey0iTgQg.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ބޭނުންކުރިބޯފެން ވަޅެއް--- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - LXqgulgtNKqLUpBAUc7IpuXDS.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރި ދޯންޏެއްގެ ބައިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - iUp12HlEAssDBbBpY9Wzn5qcV.jpg
07 އޯގަސްޓް 2021: ހއ. ކެލާގައި އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސްވަރު, ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރި ދޯންޏެއްގެ ބައިތައް --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު