Close
One Photos - 9fwbaXBCtlHGgU3jrztA6fMbu.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rrdqxD0G7mq7gRTtS2hd9IdgJ.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Uk6qVmLL6pgJVsmGWYVALKZJY.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 80N572xsZTa1OryW2EKAP15cL.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި މިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެ އިނގެރޭސީންގެ އަތް ދަށުން މިނިވަން ވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރާ މަންޒަރުގެ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BcVDNQIWsOu1s2GvBfF32bpYH.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tD4TAsL6KCS5lvCgGNDvTAGuK.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ މި ކުރެހުމުން މިފެންނަނީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ޕޯޗުކީޒުންނާއި ދިވެހީން ކުރި ހަނގުރާމަ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Rz3kaXOk4qlROmvaVe5b4jg1e.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - D6mP9GDN8ONMtAi4OE5IbAhQl.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wvMaIJa8UjApcbUAzqCnHIsSl.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ މި ކުރެހުމުން މި ފެންނަނީ 1658 ވަނަ އަހަރު އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - idLz9XBheE86PIL4uazPs0Qq1.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ މި ކުރެހުމުން ފެންނަނީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ޕޯޗުކީޒުންނާއި ދިވެހީން ކުރި ހަނގުރާމަ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Fpqm79OAFNi43jlkLImLiDoyD.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vijkhmnOnldmS6Cizw1JB4GkQ.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ މި ކުރެހުމުން ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cjbfV6LunySk80mUIwbQk8fGe.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DkK3CcMrnmaDc9rBMyRJHmTVK.JPG
ޖުލައި 27 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 24b3JYioFymHcdP3IFRZI3YPG.JPG
ޖުލައި 20 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން ކުރެހުމުގައި ޒުވާނުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ނާޒިމް ނައުޝާދު
One Photos - KU5PUVLOuygcjCSW6SvRlsD1W.JPG
ޖުލައި 20 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން ކުރެހުމުގައި ޒުވާނުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ނާޒިމް ނައުޝާދު
One Photos - R496kPbHwuEYUOXURUpFAMz2g.JPG
ޖުލައި 20 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން ކުރެހުމުގައި ޒުވާނުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ނާޒިމް ނައުޝާދު
One Photos - AZmCv4YTqzTxinVmnO1fO5rk7.JPG
ޖުލައި 20 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން ކުރެހުމުގައި ޒުވާނުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ނާޒިމް ނައުޝާދު
One Photos - WzdYsa0nMdE0ngyGYjhyBanYl.JPG
ޖުލައި 20 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން ކުރެހުމުގައި ޒުވާނުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ނާޒިމް ނައުޝާދު
One Photos - A5JONNovGEKUCwdGeHwOYAHvt.JPG
ޖުލައި 20 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން ކުރެހުމުގައި ޒުވާނުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ނާޒިމް ނައުޝާދު
One Photos - uH4IIY6H9cIFyDXj6Ol57zcvn.JPG
ޖުލައި 20 2021: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައިވާ ތާރީހީ ކުރެހުން ކުރެހުމުގައި ޒުވާނުން --- ވަން ފޮޓޯ: ނާޒިމް ނައުޝާދު