One Photos - bUxsDfCWVLPiRSLTFviiuMy9w.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - UWpW65FvJXTu3ZbZm99PFBMMd.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތައް -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - gZ8AZlVCTSCsZXmA8xrpDpq7l.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - nsRUb0wFQo4IV5l9f9pInvH73.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - zEa7H6KvCiUVdSilg2hZWDsPA.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - w6i3kyj7l4uIm1RyppubEaVkA.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - EU84A72m53hoFWmhoPJUoDYXi.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ތަޅުދަނޑިއާ ހަވާލުވުމަށް ކިޔޫ ހަދާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - ZZJ2xpoaNGaWOXNz2LSyHNCtQ.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - exS6xWwkCKGJ9JU54vu2uX6dH.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - pYzubiFGqcNtgGboVxyJSbNVQ.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާ ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - GwraXJnQco1X5KrLfjMKEwlyz.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާ ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - wL21t1a5lygjHzuixihXtcqlr.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - rNpxmm0vaXWmscFdHsl0xZ5eT.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - BohtOzQC0EitntNNf4kXNEq3y.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - u4b9yhEjBnlseY3zg9uJPr1sY.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - Y7pRSPRcitQr7ym7Tj24ZotqL.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - jsLgEejxjw9r8jRGrgHIeEivI.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް ފްލެޓްތައް ބަލަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - VPMkxGguf6KNU3DqEdXZQsy6X.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ތަޅުދަނޑިއާ ހަވާލުވުމަށް ދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - OkTwfmeNJaUpvYFZko1XMyWLV.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - F0WJqnw8rAFxkV5ewgHbZ2zri.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - DHvyN7YyOzL5yksPwsgv7NH57.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ތަޅުދަނޑިއާ ހަވާލުވުމަށް ދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 95u5BLGsCpL8qL1bjgIHXcKP4.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - jJWOYa76W6srmrPkQJSCc2lak.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - NTkO9GFriBUCMMkC9STbjUYVr.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ތަޅުދަނޑިއާ ހަވާލުވުމަށް ދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - HHQLdO7KHvYDgJqh1mCCLwSlv.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 9XfapfCDfyeNKPiaZoplXpVgZ.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - XrO65XvjbdLrXymUbnNkllBkS.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 1hqY5O9PbAEPVZ6jQg2esguFH.JPG
14 ޖުލައި 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު