One Photos - 5FRDinyqJ5X4UNFaRFiZViVW3.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ބަޔަކު ކިޔު ހަދާފައި: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jMvGr3X6iHe3y3DA84YQ7qeXv.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9BMh4GwehVNT7qZOMzBsZDgZl.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ބަޔަކު ކިޔު ހަދާފައި: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kzpYqsaGLla0F3yotng1T0GFS.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ބަޔަކު ކިޔު ހަދާފައި: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - nzJW55vFX4T4cOi9XCR0OJw7b.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ބަޔަކު ކިޔު ހަދާފައި: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - qF0V0xQqIapwgA0HnP44S4bBl.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ބަޔަކު ކިޔު ހަދާފައި: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - AxF24JQka1Slx8t2a5UfqJat3.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ދިޔަ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Q3QnSmYY9eApEfdysqlVQ82gX.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް މީހަކު ވެކްސިން ސެންޓަރަށް ގެންދަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tfdENBdTaDUuYOfbgwpdbr1um.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - pMok2M578axRkDAszm95fqXRf.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1t0hM4ElXMtioGSLyVtmawLba.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tEmqM5N6dhitjI4jGlG3StJeA.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Dyx4MgXWyKfLA6hsYMS0PzCdW.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - JLurL82k2ROHVQx9WuWi7mnVK.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Sis5m3NuLz9TrWYqvxiotrU9J.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MHxmIEk4KQirYpIvFn2dENAyv.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - cLJYzNVwFwm5spvc6J7Fzm4P8.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3RKjIz0aWmeCSL4EfQq5Y7B9f.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9gAjxadVegwm8yZloorFqFcHE.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZICzw47a4G0S6a06ECIzekNdx.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހި މީހެއްގެ ވެކްސިން ކާޑު: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - l50QCD10r5MdYD6jDmU6GAnnC.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ce42NaPxPpCecMg6OgdDsqyWn.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Ghv87OeYt5WLe2vVyInPskjkl.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - huXgnATnrmu4QSJfFTlRCtXwu.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މެޑިކަލް ޓީމުގެ ބައެއް އޮފިސަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Cc8qxpIkO0uDB7nHJZwbBdGNj.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މެޑިކަލް ޓީމުގެ ބައެއް އޮފިސަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - cGnFc60IIQY4OkYxPvTBToEDR.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މެޑިކަލް ޓީމުގެ ބައެއް އޮފިސަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ukCvKyodSD4JSWiNSsl6Yrqfc.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މެޑިކަލް ޓީމުގެ ބައެއް އޮފިސަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - foXBXQDv2EOmL6T6bGRqzAHRH.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - GgadxPNrT93i1EzZXteVqHsH6.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - DMsoPoo5ZeZBXjaZx7pRQkOyF.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - EVDr6LEpaZZWCTx20eDzoujTi.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Hoa9kM6W2CtWZMsrz8fK0HXel.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - c0r6Da2zVrobOZX2EmmnVBPDC.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MxPjqEDS1GY05JnfUU6a3JNN3.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9kvWq5oZ3KeUmYh3v1eBHJm6z.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KIysiKlaY87kXrb0dKkYvkVoB.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LSpKva7FQ3t6b0jfOKcfmBCLi.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ފެށުން: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - nhFsITJPam656XImDgvyhv1mh.JPG
03 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަނީ: ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4-1 އާ ދެމެދު އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް