Close

18 ޖޫން 2020، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ފެތުރެން ފެށީއްސުރެ، މި ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިސާބެއްކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ މާލޭގެ ބާރު ބޮޑު ބާޒާރުމައްޗެވެ. ލޮކްޑައުން ކުުރުމުގެ ސަބަބުން ބާޒާރުމަތި ދުވަސްކޮޅަކަށް ހިމޭންވީ ނަމަވެސް، ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިދީ، ނިއު ނޯމަލްއަކަށް ގެނައުމާއެކު، މާލޭގެ ބާޒާރުމައްޗަށް މިވަނީ ބޮޑު ލޮޅުމެއް އައިސްފައެވެ. ގައިދުރުމާއި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ބާޒާރުމަތީގައި އުޅެމުން އަންނަކަމީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބާޒާރުމަތިން ކޮވިޑް 19 ގެ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނި، ގިނަ ބަޔަކު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިިގެން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ކަމެކެވެ.

One Photos - tDPOV1pDwxiKpTVtXTPLbqMTT.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 6Cl2l3yVSeXjJSWwzIrLnyDWk.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދު ތޮއްޖެހިފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - aXuEeopDRDI4RgTrWEhqAlZWA.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - F3AZPtAcHnsYphDVfNiVkZglx.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - J6IpSaL8aUDB38DmNiFRV9zV1.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - hzo12WHnX6BRC0oMJ3Z8EGNHP.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި : ނޯތުހާބަރު ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - bEkIhqwaZnPmivFHxtrJbdht1.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި : ނޯތުހާބަރު ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - DtdkvEgZJgIqvCH9q5H9Bpvzb.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި : މާލޭ މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - mYFbzzLMvSlTpnNJA1asVEHg7.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި : ބާޒާރުމަތީގައި ގައިދިރުކުރުމެއްނެތި ބަޔަކު މުދާ އުފުލަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - cEOYa2nJON2Egg0wx6jpsBM1b.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި : ބާޒާރުމަތީގައި މީހުން ވިޔަފާރި ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - qPlzCqFhXEtjO7Oq0TaBX69wL.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި : ބާޒާރުމަތީގައި މީހުން ވިޔަފާރި ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - VzqKmi9HEn2bslHb4exLNdItL.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Vg2KALXYzhPKOI4TBvq5J6S82.jpg
One Photos - rbO7lujQU1HPuiQc1pTtMgqgl.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި : ބާޒާރުމަތީގައި މީހުން ވިޔަފާރި ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - EQuAwRvlq1WtBJDSHKTlwT23X.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - jhiV8JLMg7XlxzFXkMAYyfiXK.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށް މާލެ ނިއު ނޯމަލް އަށް ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހިފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - z4ws23tamhnRVIFP9h7b7eS3T.jpg
18 ޖޫން 2020، މާލެ، ގެނައުމާއެކު ބާޒާރުމަތީގައި މުދާ އުފުލަމުންދިޔަ ޕިކަޕެއްގައި، ބިދޭސީއެއް މަސައްކަތުގެ ވަރުބަލިކަންމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން