ގުޅިފަޅު

ޕޯޓަށް ގުޅިފަޅުން ހިއްކާ ސަރަހައްދުން 6000 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ބިން ކަނޑައަޅަން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅައިފި

މާލޭ ޕޯޓު ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި، ގުޅިފަޅުން އަލަށް ހިއްކަމުން އަންނަ ސަރަހައްދު އިގްތިސާދީ ކަންކަމަށް ހާސަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މަދުވެގެން 6،000 ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރްމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ހުށހަޅާފައިވަނީ، ގުޅިފަޅު ހިއްކަމުންދިއުމާ ގުޅީގެން ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއ ވަމުންދާ ކަމަށްބުނެ އެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކަށް ބަލައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައެވެ.

މާލެ ތޮއްޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެހެން އެކަން އޮތްއިރު ގުޅިފަޅުން ހިއްކާ ސަރަހައްދު އިގްތިސާދީ ކަންކަމަށް އެކަނި ހާއްސަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ބިމުގެ 15 ޕަސެންޓު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަދުވެގެން 6،000 ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅަން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ސަރުކާރަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ކޮމެޓީ ރިޕޯޓްގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސަރުކާރަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންލިބުން ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި އީޕީއޭއިން އަންގާ ފިޔަވަޅުތައް މަޝްރޫއު ހިންގާ ފަރާތުން އަޅަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލުމަށާއި ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވެސް ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ވިލިމާލޭ ފަރަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަލައި، އާންމު ކުރުމުގެ އިތުރެން އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އީޕީއޭއިން އާންމު ކުރުމަށާއި، އެކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރުމަށްވެސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.