One Photos - 0OkJ3BvtsmaPdZ296x1JiITTp.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ހުޅުލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Cqu7kiYpZAtWvyUQnJ5cVU3va.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާގެ ނިއު ދިއްލީއަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - WN7gffWimh0FaNxhD8BEELOpU.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާގެ ނިއު ދިއްލީއަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - JG0HJGuXZKClOw8yix9DenZ3G.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެކަނބަލުން އިންޑިޔާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - RVSOLtYYCFPxPaBzebjVn8CMJ.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
One Photos - 62Ehe3C1cXEYCSSpEzvoChNeO.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
One Photos - bU6Ns6zGA1kR5ESNvnhDhw0So.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
One Photos - JObsuUkFaA7saU4OPZu9cxeEd.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
One Photos - aJIezTGVT62Ei5JKBkbe6rM0b.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
One Photos - C9a0EwLmfOEpmUAThbi4Ueu9V.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
One Photos - hIbtep6iV9bxFnsLULoC905wo.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ އެކްޓާނަލް އެފެއާޒް ސުޝްމިތާ ސުއަރާޖް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - sb9zdON8GWfGBCqXFnLyRETF0.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ އެކްޓާނަލް އެފެއާޒް ސުޝްމިތާ ސުއަރާޖް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 06Qqm08ACoDpY0SgrTvZgTU2U.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ހޮވާލެވިފައިވާ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ސީ.އީ.އޯ އިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - uzforg9GOwLr3TS3tUkP4FibH.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ހޮވާލެވިފައިވާ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ސީ.އީ.އޯ އިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - pSG0E9rgkJSkTSCxrOGrCdg57.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ހޮވާލެވިފައިވާ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ސީ.އީ.އޯ އިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - paRPdOov9LPMcvKx5NxykX5Sl.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ހޮވާލެވިފައިވާ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ސީ.އީ.އޯ އިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - S6c38spFWDHUKNNychX72s6yJ.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާގެ ހޮވާލެވިފައިވާ ބައެއް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ސީ.އީ.އޯ އިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - p7CIV8JEbwolZwWneGvv5IFDE.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
One Photos - QrOWNIkslkReM5OkaQxYZ2qri.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެވުނު އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
One Photos - Eu8aZ4WwMOmNnsD8zxVm663mc.jpg
16 ޑިސެމްބަރ 2018، ނިއު ދިއްލީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެވުނު އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ