One Photos - m0eZiS9ISRqqE456loPTKUvU2.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - elC187WNzOV2metaEmrfq3w9S.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - yhlDUl3ENOfi2hx3FuDESlz92.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - refz0MhLWT7RE9EFC3qUQR7SK.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 89vJKErtOa9zbqMMaZAmgBLAL.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Mjg9yGDSgiNdBpWmv8GJVnzUX.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - SUspKg0QgSHRfMJD6NghZoGWS.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - fh92D3JKjKoG9doXHAavgHSjl.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - PNwnvn9AZpqA5upl3pCpNzzxn.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - MYnyHanpf7koXk0E8n2PF3tMz.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - qxjL2oRJeoDrhvObWFe3Fy4eZ.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - SpoUoIudKaWCpd1HNa6miqWMe.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - AvlB5MCtyfalvceMhSzgegQ2S.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - WAF5NCvz4atoCfnQ01UzLjnL0.jpeg
19 މެއި 2020، މާލެ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ކަލާފާން ސުކޫލުގައި ކުރިއަށްދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން