One Photos - kq8uVEgd884hAx4abPy5rj5aD.jpeg
18 މެއި 2020، ވިލިވަރު، ކޮވިޑް ޖެހި އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހެދި ވިލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ - ފޮޓޯ: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
One Photos - jICQNEUp4gUy5rH0iy60vPwyx.jpeg
18 މެއި 2020، ވިލިވަރު، ކޮވިޑް ޖެހި އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހެދި ވިލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ - ފޮޓޯ: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
One Photos - ySq6KvtufSAOWUm1ONpnQtPCI.jpeg
18 މެއި 2020، ވިލިވަރު، ކޮވިޑް ޖެހި އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހެދި ވިލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ - ފޮޓޯ: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
One Photos - HB9LqWUHRnxqFu6CsCBxdIO5B.jpeg
18 މެއި 2020، ވިލިވަރު، ކޮވިޑް ޖެހި އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހެދި ވިލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިއާ ބައްލަވާލައއވަނީ - ފޮޓޯ: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
One Photos - mH1ObYH8E2f6gi8xMsMXwfGmu.jpeg
18 މެއި 2020، ވިލިވަރު، ކޮވިޑް ޖެހި އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހެދި ވިލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިއާ ބައްލަވާލައއވަނީ - ފޮޓޯ: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
One Photos - oxZzfn2mqMKaTxmXuLKCkYaCp.jpeg
18 މެއި 2020، ވިލިވަރު، ކޮވިޑް ޖެހި އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހެދި ވިލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިއާ ބައްލަވާލައއވަނީ - ފޮޓޯ: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
One Photos - OMbhCndNUwKsXy6EM8uqGDDnQ.jpeg
18 މެއި 2020، ވިލިވަރު، ކޮވިޑް ޖެހި އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހެދި ވިލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިއާ ބައްލަވާލައއވަނީ - ފޮޓޯ: ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ