One Photos - ySYo11VqbZMFIbb9namNx8mkj.jpeg
3 މެއި 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ހާލުގައިޖެހުނު ބިދޭސީ މީހުންނަށް އަމީނިއްޔާ ސުކޫލްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްނަދު ހައްޔާން
One Photos - cuk9A4Vfc4UgWRLllR0hJFMre.jpeg
3 މެއި 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ހާލުގައިޖެހުނު ބިދޭސީ މީހުންނަށް އަމީނިއްޔާ ސުކޫލްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްނަދު ހައްޔާން
One Photos - KPeXM8XgVzEZ4Wg6CkK6rMZNw.jpeg
3 މެއި 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ހާލުގައިޖެހުނު ބިދޭސީ މީހުންނަށް އަމީނިއްޔާ ސުކޫލްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްނަދު ހައްޔާން
One Photos - tis9WIlLgJmd3nQ79cEluHR93.jpeg
3 މެއި 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ހާލުގައިޖެހުނު ބިދޭސީ މީހުންނަށް އަމީނިއްޔާ ސުކޫލްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ފެސިލިޓީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްނަދު ހައްޔާން
One Photos - mreQjXS8zm6pwpEd0JxgpWvQL.jpeg
3 މެއި 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ހާލުގައިޖެހުނު ބިދޭސީ މީހުންނަށް އަމީނިއްޔާ ސުކޫލްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ފެސިލިޓީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްނަދު ހައްޔާން
One Photos - RNHLaji57DH41oiRvpauWmp4x.jpeg
3 މެއި 2020، މާލެ، އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްނަދު ހައްޔާން
One Photos - vC3pYbYGpkRXJOrxtTDS9u5XS.jpeg
3 މެއި 2020، މާލެ، އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްނަދު ހައްޔާން
One Photos - u9I2lYCdkN8L9w9WpV1TV4TPB.jpeg
3 މެއި 2020، މާލެ، އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްނަދު ހައްޔާން
One Photos - 4yOq8happMJvJrtYB7QxPDyRD.jpeg
3 މެއި 2020، މާލެ، އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްނަދު ހައްޔާން