One Photos - W5hZeBRCuCoDK7Bnp5BaHgGIy.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - h7PhOjwum5yj67gYaSv90LhuT.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - VUSUkHfmVz0G0NA63u7irkFiv.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - W4IPaJ8zj0cnBzrA4i6pZOqHL.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - nCdoFbKTHXiVlkkOZ2eyrYloC.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - blZfgObPRZsPElk09sp6ujXZ0.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި، ނޯތު ހާބަރު-- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - rd2pj8u6GLiwQsr8m68tzAI6V.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި ނޯތު ހާބަރު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tmJJK4KlqaSDtWlwu7FzVJ9Ob.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ފަޅުވެރިޔަކު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - DoSsT54ULWl9HszC70f4eyeBR.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ފަޅުވެރިޔަކު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kgA72msWUY03b52YXPWeYdIBx.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ފަޅުވެރިޔަކު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - uw8QLw3ve6vG0k9rWUstHJNzq.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ފަޅުވެރިޔަކު މަސައްކަތުގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9cJJvkd1YphXcqAICdoKP6gaZ.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން ދޯންޏެއްގައި މަސްވިއްކުމަށް މަސް ކަނޑަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kGVrbzUvkG28r3ELkTSSI20hE.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި ދޯނިތަކަށް ފެން އުފުލުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - h3MmO444sDTLn5G1lEwxWdDY4.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - OkBhMKrn83lXUjf8SDR1XpgO5.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - fUMBwyvk8dvEYGSqRfiWSzDLd.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދެމެދު ކަނޑުމަތި ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - NS9x0qDn19nzB9MfSryubOVMu.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދެމެދު ކަނޑުމަތި ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yy2nn1SEEw8vHAKLcAePpUH2J.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ފުލުހުން މަގުމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - cxJMAaD5X9ZT3Zj9gWe8vcKYj.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0XcpoRNaz7Tgyg4u6QZJak87s.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - qMX7cGytao2DdGBVDxsrIUvao.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xRhdpPBbmUMqLgb3WEeR5ypoq.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1vPaebxafzZmtR7a4AMzCkAor.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު އަމީނީމަގު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - SVjrGXPLuWwgdrRNVnFxUPOQj.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ލޯންޗު ފަހަރުގައި ރަށްރަށަނަށް ނުދެވިފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xu1Glg2kPJ0njbTQTkJXBQZHL.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - rgvq9Eqc1YahWZAjxTuPUDKca.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ވަގުތުގައި މީހަކު ބެލްކަނީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - keyuhRVEmysielr1Ljmo6ebrd.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dIkLQGidgotCOXvX8Onitqg4F.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Zg0vyfz1QMzME31dVUDQTkzUf.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ngitzwShEy2WcteKZBrbY3ozs.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދެމެދު ކަނޑުމަތި ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tK98YmOT84BdeQ4MWP0jslJvD.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LMqUj3Z5gnNt6Tjfgr4XfFjlp.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - OsfVumgCJisPajRNhcRQVm2HJ.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - fLQqzZlOWXGRetDMJYzA8BM8v.jpg
17 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުސްކޮށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް