One Photos - 6SLHfBZ3eNDlwi4xY6Nw2MYJg.jpeg
15 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 9IAYg2OcJMdKVvVcsCJn8Vj9L.jpeg
15 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - lYjvGtqBnqD12ckYpF85yZKwl.jpeg
15 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - FmZ0hXTyHbWuctGe8IRjcy3dJ.jpeg
15 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - ssX8AoEF1b9nGytYW0qTetblb.jpeg
15 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަވީން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - IUKczUoMhBB5hDiScODNkkL3g.jpeg
15 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ހެޑް އޮފް ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ސުޕްރިޓެންޑަންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ސަމީރު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - M3PTtcURsWagAM7dwj78PmTeV.jpeg
15 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ހެޑް އޮފް ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ސުޕްރިޓެންޑަންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ސަމީރު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - fVnBPE3It7ycyLN4sSUaiTLHG.jpeg
15 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ހެޑް އޮފް ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ސުޕްރިޓެންޑަންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ސަމީރު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - HWJCYBEQvIQyNZiWnvkwvpOZy.jpeg
15 އޭޕްރީލް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ހެޑް އޮފް ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ސުޕްރިޓެންޑަންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ސަމީރު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން