ޚަބަރު

ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން އޮންލައިން ކުލިނިކުތަކެއްގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

އަލީ ޔާމިން

ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކު މާލޭން ފެނުމާ ގުޅިގެން 24 ގަޑިއިރަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ، އޮންލައިން ކުލިނިކްތަކެއްގެ އިންތިޒާމު އާސަންދައިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އާސަންދައިން ބުނީ، މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން އާސަންދައާ ހިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް 10 ތަނެއްގައި އޮންލައިން ކުލިނިކްތަކެއްގެ އިންތިޒާމު މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮންލައިން ކުލިނިކުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް:

އޭޑީކޭ، ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 1440/3313553

ކުލުނު މެޑިކަލް، ގުޅޭނެ ނަންބަރު:4003311

ޕްރައިމެކްސް މެޑިކެއާ، ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3330511

ފެމިލީ ކެއާ، ގުޅޭނެ ނަންބަރު::3300767

އިމޭޖް ސެންޓަރު، ގުޅޭނެ ނަންބަރު:3302051

އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރު، ގުޅޭނެ ނަންބަރު:6898091

އިންސްސިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ވެލް ބިއިން، ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3337892

އައިކެއާ ހޮސްޕިޓަލް، ގުޅޭނެ ނަންބަރު:3321026

ފަސްޓް ކެއާ މެޑިކަލް ސެންޓަރު، ގުޅޭނެ ނަންބަރު:3329449

ސެނެހިޔާ ހޮސްޕިޓަލް، ގުޅޭނެ ނަންބަރު :7969897

އާސަންދައިން ބުނީ އެކުންފުނީގެ އިލްތިމާސަކީ މިހާލަތުގައި އެންމެންވެސް އަމިއްލަ އަދި މުޖުތަމައުގެ ރައްކާތެރިކަން އިސްކޮށް ކެތްތެރިކަމާއެކު ގޭގައި މަޑުކޮށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާ ކަމާގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުންދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރުން ކަމަށެވެ.