One Photos - 0ZN3Mcm1Z2vo6XPjK31cmycU9.jpg
19 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި (ވ-ކ) އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު، ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - RPgAwGUPlyGHpcQcFY1Sl7sWa.jpg
19 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - RRTeEFTZUtPVLjAQetDnYhvGD.jpg
19 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 1P1KVycouiOs6OWi4gMyi8KKo.jpg
19 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 2IkV8Rolg9fN2zqqsJ4CJrInD.jpg
19 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 0bZicd9Tp2wUFhbzGqmCaHkvh.jpg
19 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 0jPOGNqmD2okPwy3ZIINjvDIv.jpg
19 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - YyEcWiFU40CptzdO0BA7zFYnm.jpg
19 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - ASPo9nKsBOQbB4i4rR9hkXw1M.jpg
19 މާޗް 2020، މާލެ، ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން